Spiritual Healing ~ Delphinians Material

Αρχαία Πέλλα


Έναρξη
Ένα ταπεινό μέρος, πράγματι…
Και ό,τι και να έχετε ακούσει σχετικά με τον Αλέξανδρο, ήταν ταπεινός άνθρωπος…
Οι περισσότεροι ταπεινοί άνθρωποι θέλουν το καλύτερο για όλους, έτσι δεν είναι;
Αυτός ήταν ο δρόμος του, θα μπορούσαμε να πούμε… πίστευε πως γνώριζε τον σωστό τρόπο… πίστευε πως μπορούσε να τον μοιραστεί με τον κόσμο – παραλίγο να το επιτύχει…
Πριν σας Δώσουμε τις οδηγίες για σήμερα, θα Θέλαμε να υπάρξει ευκαιρία για οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε και μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή του κύκλου…
Θα Θέλαμε να πούμε κάτι…
Όταν έρχεστε σ’ αυτές τις Τελετές, Προτείνουμε να έχετε ασχοληθεί από πριν προετοιμάζοντας 5-10 ερωτήσεις… πιθανόν να πάρετε τις απαντήσεις στο μεσοδιάστημα από τότε που τις γράψατε μέχρι να φτάσετε, αλλά μέχρι να φτάσετε εδώ, θα έχετε μια έγκυρη ερώτηση προς Εμάς, ερώτηση που να μην εκπορεύεται από το μυαλό… βλέπετε, η άσκηση της καταγραφής των 10 ερωτήσεων θα

Read more

Ancient Pella

 
Opening
A humble place indeed…
and no-matter what you’ve heard about Alexander, he was a humble man…
most humble people want the best for everyone, don’t they?
And that was his path, you might say…
he believed that he knew the right way… he believed that he could share it with the world – he almost succeeded
Before We give the instructions for today, We’d like to have an opportunity for any questions you have – and you can go around the circle…
We’d like to say something…
before you come to this Ceremonies, We suggest that you sit down one day and write down 5-10 questions – probably you’ll get the answers between when you write them and when you arrive, but by the time you get here, you’ll have a valid question to Us, a question not from the mind… you see, the exercise of

Read more

Σπηλιά, Λουτράκι Αριδαίας


 Νοιώθετε όλοι ότι καταφέρατε να κάνετε την άσκηση σήμερα;
 (…) Όχι ακριβώς…
 Ίσως να ξαναπροσπαθήσετε, μην τα παρατάτε…
μπορείτε, ακόμη, να γίνετε νερό ακούγοντάς το, γι αυτό, πριν καθαριστείτε, προσπαθήστε να στείλετε λίγη από τη ροή…
Τι Θέλουμε να Κάνουμε: Θέλουμε να Αγγίξουμε τον καθένα από σας και μετά να σταθείτε στην είσοδο της σπηλιάς ή να μπείτε μέσα – ό,τι επιλέξετε φανταζόμενοι μια ισχυρή δύναμη η οποία σπρώχνει τη ροή έξω από το σώμα σας μέσω των ποδιών σας…
βλέπετε, Εισηγηθήκαμε να γεμίσετε με νερό – τώρα θα το αδειάσετε μέσω των ποδιών σας…
Ερωτήσεις σχετικά με τη σημερινή εμπειρία;
 (Ρ.) Φανταζόμαστε το νερό να πηγαίνει πού;
– Μέσα στη σπηλιά, στη γη – η γη θα βοηθήσει με τον καθαρισμό…
Εμείς Δημιουργούμε μια μαγνητική έλξη σε συνεργασία με τη μητέρα σας, φυσικά, για να σας καθαρίσουμε, για να σας προετοιμάσουμε για την αυριανή εμπειρία…

Read more

Cave, Loutraki, Aridaia

Does everyone feel successful for this exercise today?
(…) Not really…
You might try it again… don’t give up… you can even become water through listening to the water… so before you clear yourself, you might try again to send some of the flow…
what We want to do: We want to touch each of you and then you can go to the entrance of the cave or go inside – whatever you choose, imagining a strong force that pushes the flow out of your body through your feet…
you see, We instructed you to fill yourself with the water, now you’re going to empty that out through the bottom of the feet…
Any questions about today’s experience?
– (R.) We imagine the water going where?
Into the cave, into the earth… the earth will help with the clearing…
We create a magnetic pull in cooperation with

Read more

Λουτράκι Αριδαίας


Για άλλη μια φορά, Σας καλωσορίζουμε στην πατρίδα σας…
και, φυσικά, αυτή είναι μια Τελετή αφιερωμένη στη Μακεδονία με την πρόθεση να Στείλουμε θεραπευτική ενέργεια δια μέσου της Θεσσαλονίκης…
αυτό που θα κάνετε σήμερα όταν μπείτε στα θεραπευτικά νερά είναι να επιτρέψετε το νερό να σας διαπεράσει…
υπάρχουν πολλά στόμια στο σώμα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πόρους σας και θα φέρετε το νερό μέσα σας… φανταστείτε πως γίνεστε το νερό… μπορείτε να παραδοθείτε στον ήχο του νερού… μπορείτε να βουτήξετε το κεφάλι σας στο νερό… μπορείτε να επιτρέψετε στο σώμα σας να επιπλεύσει ελεύθερα στο νερό…
Αφού αποκτήσετε την αίσθηση πως έχετε γίνει νερό, θα μπείτε στη γη… φανταστείτε πως συνδέεστε με τη ροή του νερού που βρίσκεται βαθιά μέσα στη γη – όλοι γνωρίζετε πως υπάρχει πολύ νερό που τρέχει υπογείως… γνωρίζετε πως τα θεραπευτικά νερά προέρχονται από τα έγκατα της γης… Θέλουμε

Read more

Loutraki, Aridaia


Once again, We welcome you to your own homeland…
and, of course, this is a Ceremony dedicated to Macedonia with the intention to send a healing energy through Thessaloniki…
What you will do today when you go into the healing waters: you will allow the water to enter you...
you have many orifices in your body, you can use any one you like, you can use your pores and you’re going to bring the water into you… imagine that you become the water… you can surrender to the sound of the water… you can put your hand underwater… you can allow your body to flow freely in the water…
Once you have the sensation that you become the water, you’re going to go into the earth… imagine that you’re connecting with the flow of the water that’s deep in the earth – you all know there’s a lot of

Read more