Spiritual Healing ~ Delphinians Material

Βόλος


Η ζωή σχετίζεται με την συλλογή, την μετάδοση εκείνων των σπόρων που έχουν συλλεχθεί και μετά έρχεται ο καιρός της συγκομιδής της ζωής… και σ’ αυτά τα χρόνια στα οποία μπαίνεις, θα δρέψεις τους καρπούς των κόπων των δραστηριοτήτων σου, του τι έχεις δώσει μέχρι τώρα στην ζωή σου, σε τι έχεις επενδύσει… και ιδανικά η επένδυση αφορά την αυτοπραγμάτωση, την αυτοέκφραση και την ευθύνη της δημιουργικότητας, του τι δημιουργείς στις καθημερινές σου εμπειρίες… έχεις κάνει πολύν δρόμο σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχεις κατορθώσει να κάνεις την στροφή και να ψάξεις για το καλύτερο στην ζωή – και βρίσκοντας το καλύτερο, γίνεσαι ικανή να το μοιραστείς με τους υπόλοιπους…
Μπορείς να ξεκινήσεις… τι θα ήθελες να καλύψεις σήμερα;

– (Δ.) Υποθέτω πως η εισαγωγή ήταν μια ανασκόπηση της ζωής μου έως τώρα…
– Προχωράς καλά… χαιρετίζεις την κάθε ημέρα με περισσότερη αισιοδοξία απ’ ό,τι στο παρελθόν, είσαι πιο αισιόδοξη  

Read more

Volos


Life is about gathering, life is about broadcasting those seeds that have been gathered and then it’s time to reap the harvest of the life…
And those years that you’re entering are about reaping the harvest of your activities, of what you’ve given so far to your life, what you’ve invested in…
And, ideally, one invests in self-realization, in self-expression and the responsibility of creativity: what you create in your day-to-day experiences… you’ve come a long way in a short time; you’ve managed to turn yourself around and look for the best in the life – and finding the best, then you’re able to share it with the rest…

Now you may begin… what would you like to cover here today?
 (D.) I guess the introduction was a review of my life so far…
– You’re going along well…
you’re greeting each day with more optimism than in

Read more

ΔΕΛΦΟΙ


Τελετή Έναρξης
Χαιρετούμε τον καθένα σας…
Θα εργαζόμαστε πάνω στο φυσικό σας σώμα στην πηγή στους Δελφούς… όταν κλείσουμε εδώ και φύγετε, εκεί θα είναι η πρώτη σας στάση πριν ανεβείτε στον αρχαιολογικό Χώρο…
Θα θέλαμε να επισκεφτείτε πρώτα το Μουσείο, να βρείτε κάποιο έκθεμα που σας έλκει και να γίνετε ένα μαζί του – Εμείς θα καθαρίζουμε το σώμα σας πριν πάτε εκεί ώστε να σας διευκολύνουμε…
Αφού το εντοπίσετε, σταθείτε μπροστά του και εσωτερικεύστε το: φέρτε το μέσα σας, βάλτε το στο μυαλό σας με τη φαντασία… μετά, θα πάτε στον Χώρο όπου και θα ‘τοποθετήσετε’ το έκθεμα… αν είστε τυχεροί, ίσως βρείτε το μέρος όπου ανακαλύφθηκε το έκθεμα ή το πού εκτίθετο… έπειτα, περιπλανηθείτε στον Χώρο και απολαύστε τον… θα συναντηθούμε στην πηγή για το Κλείσιμο… πρόκειται για μια απλή άσκηση…
Όταν φτάσετε στον Χώρο, κλείστε τα μάτια και λουστείτε στο φως πριν βρείτε το μέρος όπου

Read more

DELPHI


Opening Ceremony
We’re greeting each one of you…
We will be working on your physical forms at the spring at Delphi…
When We finish here and when you leave, that will be your first stop before you go to the Site…
We’d like you to go to the Museum first, find something that catches your eye, that draws you in; you are going to become one with that relic – We will be clearing your forms before you go there to make it easier…
So you find something, you stand in front of it and you internalize that item: you bring it into your form, you put it in your mind with your imagination…
After that you will go to the Site and you will manifest that form on the Site…
If you’re lucky, you might find the place where that relic was discovered or where it stood…
Then you

Read more

Πηγές Θερμοπυλών


Πριν το ‘άφημα’
Είναι πολύ εύκολο να χαιρετήσουμε τον καθένα σας σήμερα και δεν θα σας κρατήσουμε για πολλή ώρα…
Γνωρίζετε πως έχετε έρθει να δεχτείτε ένα δώρο από τους Δελφούς… Έχετε όλοι γεννηθεί, επομένως , απ αυτήν την άποψη, έχετε όλοι δεχθεί το δώρο της ζωής από τη μητέρα σας, άρα πηγαίνετε στους Δελφούς για καινούργια ζωή… έρχεστε εδώ σήμερα, σ’ αυτό το ιαματικό νερό για να παραδώσετε την παλιά σας ζωή… ίσως φαντάζεστε όλοι πως βρίσκεστε σ’ ένα πνευματικό μονοπάτι – τώρα θα βάλετε τη ζωή σας σ’ ένα πνευματικό μονοπάτι…
Πριν εισέλθετε στο νερό, ζητήστε του να σας δεχθεί, ρωτήστε το αν είστε καλόδεχτοι… όπως θα μπαίνετε στο νερό, ρωτήστε τι είναι αυτό που χρειάζεται να αφήσετε πίσω σας… συνεχίστε να ρωτάτε μέχρι να λάβετε απάντηση…  αφού τη λάβετε, μπορείτε να εστιαστείτε σ’ αυτήν –  ίσως να είναι ανυπομονησία, ίσως δυσπιστία, ίσως ψευδαίσθηση, ίσως 

Read more

Thermopyles Springs

Before the give-away
It’s quite easy to greet each and everyone of you today and We won’t hold your for long…
You know you came to receive a gift from Delphi…
You’ve all been born – you’ve all received the gift of life from your mothers from that point, so you go to Delphi for new life You come here today to this healing water to give away your old lives… You might all imagine that you’re on a spiritual path; now you’re going to put your life on a spiritual path…  
Before you enter the water, you ask the water to receive you, you ask if you’re welcome… as you get into the water, you ask what it is you need to leave behind… you just keep asking until you get the answer… once you get the answer, you can focus on that… maybe it’s impatience, maybe

Read more