Spiritual Healing ~ Delphinians Material

Λυδία, Βαπτιστήριο

Γνωρίζετε πως αυτός είναι ένας πολύ γνωστός Χώρος…
Όπως κ στην μητριαρχική κοινωνία… εδώ γεννιόνταν τα μωρά κ εδώ έρχονταν οι πρεσβύτεροι για να πεθάνουν – ο συνειδητός θάνατος ήταν έντιμος… όπως ήταν έντιμη κ η συνειδητοποιημένη γέννα… πολλές γυναίκες γεννούσαν στο τρεχούμενο νερό… υπήρχε πολύ μεγάλη δραστηριότητα εδώ προτού εμφανιστεί ο Χριστιανισμός… τώρα αυτό το μέρος τιμάται ως Βαπτιστήριο κ σκοπεύουμε να βαφτίσουμε τον καθένα από σας στην Ενέργεια της Νέας Γης…
Σ’ αυτό, βεβαίως, χρειάζεται να συμφωνήσετε… μπορείτε κ να διαφωνήσετε αν θέλετε… κ αυτό γιατί η μετασχηματιστική εργασία στα φυσικά σας σώματα θα επιταχυνθεί… γι αυτό πάρτε λίγα λεπτά να αναλογιστείτε τα άλγη, τους πόνους, τις εμπειρίες που βιώνετε τα τελευταία χρόνια κ αποφασίστε αν θέλετε αυτό να επιταχυνθεί… προτείνουμε να γειωθείτε για τα επόμενα 5 λεπτά, δίχως να μιλάτε σε κανέναν κ μετά αποφασίζετε αν θέλετε το βάπτισμα ή όχι… κάντε, αν θέλετε, έναν μικρό περίπατο

Read more

Lydia, Baptistery

You know this is a very famous Site…
also, for the matriarchal society… this is where the children were born and this is where the elders came to die… it was honorable to die consciously… it was honorable to give birth consciously…many women gave birth in the running water… there was a great deal of activity here before Christianity came around the corner… now this place is honored as a Baptistery and we plan to baptize each of you into the energy of the New earth…
now this is sth you have to agree to… you can disagree if you like… because the transformative work in your physical forms will be accelerated… so take a few moments to consider those aches, those pains, those experiences you’ve been having in these last years and consider if you want to have that accelerated… we suggest you take approximately 5 min without talking

Read more

Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό


Επαναδιεκδικήστε τις Ρίζες σας…
Όχι κ τόσο μεγάλο γκρουπ αλλά αρκετά μεγάλο…
Είναι δική σας ευθύνη τώρα να φροντίσετε την πόλη σας – πώς μπορεί να γίνει αυτό;
Με τις σκέψεις σας: μπορείτε να ευλογείτε τη γη, μπορείτε να είστε ευγνώμονες για όσα έχετε κ να σταματήσετε να παραπονιέστε ή να φέρνετε δικαιολογίες…
Μια ζωή έχετε, Μια! Τι θα την κάνετε;
Μη βουλιάζετε μαζί με το πλοίο, μην επιτρέπετε στα ΜΜΕ να επιλέγουν τα δικά σας μονοπάτια… Πολλοί από σας έχετε εμπειρία μ’ αυτήν την Πηγή, πολλοί συνεχίζετε να συμμετέχετε, πολλοί έχετε τραβήξει τον δρόμο σας, πολλοί χρειάζεται να φτάσετε εδώ… όμως, όλοι κινείστε, υπάρχει Κίνηση Ενέργειας μέσα στον καθένα σας – κανείς δε μένει έξω… όλοι σας έχετε έναν ρόλο να παίξετε στη ζωή… οι περισσότεροι παίζετε πολλούς: μητέρα, πατέρας, αγαπημένος, φίλος, επιχειρηματίας…
Τι θέλετε από μας; Μιλήστε! Αυτό είναι Συμπόσιο, όχι διάλεξη…
Σας ενθαρρύνουμε να επαναδιεκδικήσετε τις

Read more

Thessaloniki, Open


Reclaim Your Roots
Not such a big group but big enough…
It’s your responsibility now to look after your city; how can you do that?
With your thoughts: you can bless the earth, you can be thankful for what you have and you can stop complaining, you can stop making excuses… This is one life, one! What are you going to do with it? Don’t go down with the ship, don’t allow the Media to choose your paths… Many of you have had experiences with this Source, many of you continue to participate, many of you have gone your own way, many of you have yet to arrive… but you’re all moving, there’s Energy moving through each of you – nobody is left out… everyone has a role to play in life… most of you play many roles: mother, father, lover, friend, businessman / businesswoman…
What do you want from

Read more

Άπτερα, Χανιά (Κρήτη)


(κακή ηχογράφηση)

Ασφαλώς Χαιρετούμε τον καθένα σας…
Όταν παίρνετε μια απόφαση, όταν βάλετε τη θέλησή σας σε μια απόφαση, έχετε μια ευκαιρία να λάβετε έμπνευση…
Ίσως η μεγαλύτερη δυσκολία για τους ανθρώπους είναι πως σκέφτονται πάρα πολύ… προσπαθείτε να λύνετε προβλήματα με το μυαλό σας και έτσι συχνά δημιουργείτε εμπόδια επίλυσης ενώ αυτό που χρειάζεστε είναι έμπνευση… 
Μια πολύ καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιείτε τη δήλωση ‘Είμαι ανοιχτός στην έμπνευση, τώρα είμαι έτοιμος για έμπνευση’ και μετά να ανοίγετε περισσότερο αυτά τα κανάλια έμπνευσης… γνωρίζετε όλοι τι σημαίνει έμπνευση, έχετε όλοι εμπνευστεί στη ζωή σας…
αν σκέφτεστε υπερβολικά, ίσως μερικές φορές να βγάζετε τον εαυτό σας από αυτήν την εμπνευσμένη ιδέα…
Είναι πολύ σημαντικό να γίνετε πιο ενστικτώδεις… αν έχετε κπ κατοικίδιο, παρατηρήστε το, δώστε μεγαλύτερη προσοχή στην ενστικτώδη τους φύση… πάρα πολύ συχνά, ίσως γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί απ’ ό,τι

Read more

Aptera, Chania (Crete)


(very poor recording)
Certainly We greet each and every one of you…
When you make a decision, when you put your will behind sth, you have an opportunity to receive inspiration…
maybe the biggest difficulty for the human beings is that they think too much – you try to solve problems with your mind and you often create obstacles for solution when you need inspiration…
it is a very good idea to use an affirmation ‘I’m open for inspiration, I’m now ready for inspiration’ and then you put your will to open further those channels to be inspired… you all know what inspiration means, you’ve all been inspired in your lives… if you think too much, you might sometimes toss yourselves out of following that inspiring idea…
it is very important to become more instinctual… if you have any pet, observe them, pay more attention to their instinctual nature…

Read more