Spiritual Healing ~ Delphinians Material

Ίος


Όλα κινούνται βάσει σχεδιασμού… υπάρχει ένα θεϊκό Σχέδιο το οποίο ακολουθείται εμπνεόμενο και ενεργοποιούμενο από αυτήν την σύνδεση των Πεδίων…

Πρώτα, Συνδέουμε την Γη – πολλές φορές η ματιά στρέφεται στην ανθρωπότητα… προηγείται η ένωση του αρσενικού και του θηλυκού…
Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Τι συμβαίνει μετά;

Πρώτα, έρχεται η αγάπη… μετά ο γάμος… και μετά, το μωρό…

Κι αυτό το καινούργιο Ενεργειακό Πεδίο, το οποίο βρίσκεται στην εμβρυακή φάση θα αντιπροσωπεύει εκείνη την σύνδεση… πριν δυνηθεί μια ψυχή να διερευνήσει γονείς, η θηλυκή πλευρά εκείνου του γονιού πρέπει να βρει την αρσενική πλευρά… και μετά η ψυχή έχει την δυνατότητα να επιλέξει την Μητέρα και τον Πατέρα – έχει να κάνει με δυναμικές

Τώρα αυτό το νέο Πεδίο εργάζεται εδώ και καιρό μέσω της ευρηματικότητας του Θ., ως διάμεσου, και καθίσταται όλο και περισσότερο ανυπόμονο να γεννηθεί – υπάρχει ένα επίπεδο ανυπομονησίας εντός εκείνου του Πεδίου και

Read more

Ios Island


Everything is moving as planned…
There’s a divine Design that’s being followed, intuitive and actualized by this Joining of Fields

First, We join the Earth…

Μany times you look at humanity…first, it’s the joining of the masculine and the feminine…
What is the next step? What happens next?

First comes Love… then comes Marriage… and then the baby…

And this new Energy Field that is in the embryonic phase will be representing that joining; before a soul can seek the parents, the feminine aspect of that parent must find the masculine aspect… and then the soul has the capability of choosing the Mother and Father – dynamics

Now this new Field has been working through Th.’s resourcefulness as a medium and becoming more and more anxious for Birth – there’s a level of anxiety within that Field and almost a bit of desperation for Actualization…

Read more

ΔΕΛΦΟΙ

Καταλαβαίνετε, φυσικά, πως Ακούμε πάντοτε τις συζητήσεις σας…
Συνοδεύουμε πάντοτε την καθεμιά σας οπουδήποτε και να πηγαίνει… δεν σας Ξεχνούμε τώρα…
Καθώς τα πράγματα εναρμονίζονται όλο και περισσότερο, Χρειαζόμαστε γείωση όλο και πιο συχνά, Χρειαζόμαστε περισσότερες άγκυρες…  
Χρειάζεται να Είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί καθώς η καθεμιά σας αφήνει τον έλεγχο του μέλλοντος, απαλλάσσεται από την ανησυχία της γι αυτό απελευθερώνοντας τον κριτικό νου του ‘δεν είστε αρκετά καλές’
Ποιος άλλος είναι καλύτερος να κάνει αυτό που κάνετε;
Οποτεδήποτε αμφισβητήσετε τον εαυτό σας, αναρωτηθείτε ‘ποιος μπορεί να πλησιάσει τόσο δίχως να καεί’ ή ‘ποιος μπορεί να το κάνει καλύτερα από σας;
Πολλοί προσπάθησαν και βγήκαν εκτός γραμμής… 
όλο αυτό είναι για τους δυνατούς και θαρραλέους και λίγο για τους απελπισμένους – όλες σας έχετε νοιώσει απελπισία σε κάποια στιγμή της ζωής σας είτε αφορούσε την προσπάθεια να αλλάξετε κάτι είτε να αλλάξετε κάποιον ή εκείνους

Read more

DELPHI

Of course, you understand that We’re always listening in on your conversations…
We’re always somehow accompanying each of you wherever you go… We don’t forget you now…
As things become more fine-tuned, We need to be grounded more often, We need more anchors… We need to be even more attentive as each of you let go of controlling the future, let go of worrying about it releasing their judging minds that ‘you aren’t good enough’…
Who else is better to do what you’re doing?
Whenever you question yourself, ask yourselves ‘who can get this close without getting burnt’ or ‘Who can do it better than you?’
Many persons have tried and fallen out of line… 
This is all for the strong and the courageous and a little bit about the desperate; all of you have felt desperation in your life at some point whether that

Read more

Αθήνα, Φιλοπάππου


(σκυλιά στην Ομάδα και τριγύρω στην περιοχή)

Μασκότ…
πολύ καλό να υπάρχουν αυτά τα μικρά πλάσματα ώστε να σας βοηθούν να φέρετε το πεδίο – όλοι μπορούν να ωφεληθούν… μπορείτε να πείτε πως καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει εν δυνάμει ένα πιθανό πρόσωπο το οποίο θα έρθει για να συμμετάσχει στην παρέα…

Εγγυόμαστε πως οι περιηγήσεις θα είναι διασκεδαστικές, Ν. – θα το Φροντίσουμε Εμείς…
Όταν υπάρχει κάτι σοβαρό με το οποίο χρειάζεται να δουλέψεις, πρέπει να το ισορροπήσεις με ένα επίπεδο χαρούμενης αποδοχής όπως αυτή η κάθαρση σήμερα, Δ. … μετά, είναι πολύ σημαντικό να δώσετε χώρο στη χαρά – γι αυτό απελευθέρωσες εκείνα τα συναισθήματα τα οποία τείνουν να καταπιέζονται: για να υπάρξει χώρος για Χαρά…

Η Ζωή είναι γεμάτη με γιορτινές στιγμές – ακόμη και εκείνα τα έντομα (τζιτζίκια) γιορτάζουν και θέλουν να ακούγονται…

Τώρα τι συμβαίνει; 
Ποιος, φαντάζεστε, πως είναι ο σκοπός της συγκέντρωσης

Read more

Athens, Philopappou


(dogs around)

Mascots…
Very nice to have these small creatures assist you to carry the Field; everyone can benefit
You might say that each of those represents a potential person to come and join the fun…

We guarantee that the tours will be fun, N.! We will see to that…
When you have something serious to work with, you have to balance it with a level of joyful acceptance like the catharsis today, D.
Afterwards, it’s very important to make space for Joy; this is why you released those emotions that tend to press on down so that there’s space for joy…

Life is filled with celebrations – even those insects (cicadas) are celebrating themselves; they like to hear themselves…

Now what’s happening?       
What do you imagine is the purpose of gathering in such an outdoor place?

The Energy can expand more easily

Read more

Athens

You don’t, necessarily, need to know your destination in order to move…
You can trust that you are moving in the right direction even if you are unsure which way you’re going, who you’re traveling with, who will accompany you or who will be at the final destination when you reach that point…
Of course, you haven’t made any mistakes, you’re not in the wrong way…
This is very important association for you this lady, E.; she has something to offer you she’s not even aware, she only knows that she trusts you… she feels an affinity for your energy field and she likes you and she trusts you… you don’t have to prove anything to her, you don’t have to go out of your own way to please or satisfy her; there’s an expectation that she will satisfy you
And that expectation is from the Cosmos, from Us

Read more